Skip to content

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงบวกซึ่งทุกคนในองค์กรรวมถึงผู้รับเหมาของเรายอมรับว่า:

• ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ดีเป็นธุรกิจที่ดีและสะท้อนถึงการบริหารงานโดยรวมที่ดี
• อุบัติเหตุทั้งหมดสามารถป้องกันได้

หลักสำคัญในแนวทางของเราคือความมุ่งมั่นส่วนตัวและความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะปฏิบัติตามบริบทของนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มรวมทั้งสถานการณ์ในท้องถิ่นตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจทำให้เพื่อนบ้านหรือทรัพย์สินของเราได้รับความเสี่ยงเรามีโครงการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการจัดการโดยผู้บริหารเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องในรูปแบบครบวงจรและมีโครงสร้าง กุญแจสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมดที่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงในกิจกรรมของเราและทัศนคติที่ถูกต้องในการทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา

Our challenges